WEBFEJLESZTÉS, WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS   Ingyenes elektronikus tananyag interaktív
weboldalak készítéséhez.
Custom Search
 
vissza VISSZA    
menü MENÜ    
ismét ISMÉT    
tovább TOVÁBB    

Sérelemdíj


Ha a webáruház a vásárló adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az vásárló személyiségi jogait megsérti, a vásárló az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A sérelemdíj egy átalány kártérítés. A bíróság egy összegben az eset összes körülményeire figyelemmel határozza meg a sértettet ért nem vagyoni sérelem orvoslására. A személyiségi jogsértés tényén, és az elkövető szemlyén kívül mást, így például további hátrány bekövetkeztét nem kell bizonyítania.

Az adatkezelő mentesül a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Természetesen az adatkezelő kártérítési kötelezettsége ia fennáll, ha tevékenységével kárt okoz, de ebben az esetben a károsúltnak bízonyítani kell a károkozás tényét.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

17. Kártérítés és sérelemdíj


23. §14
(1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Ingyen webáruház:: W3 Free Shop